Maguru katsu Pak choi mayonese allo yuzu e salsa teryaki

Maguru katsu Pak choi mayonese allo yuzu e salsa teryaki

€24.00